Seminář: IFRS V PRAXI – PRO POKROČILÉ

Podrobné informace najdete na hlavních stránkách

URČENO: Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení firem, které aplikují IFRS. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS.

ÚROVEŇ KURZU: Pro pokročilé a zkušené.


PŘÍNOS:
Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Na druhé straně, přibývá těch, které místo akcií emitují dluhopisy či podobné nástroje. Bohužel, i tyto firmy se musí řídit zákonem 563/1991 §19a, který praví, že „použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy“.

Mezinárodní účetní standardy, pojem, který se objevuje v zákoně o účetnictví, je překladem International Accounting Standards. IAS se změnil na IFRS (International Financial Reporting Standards) především proto, že jeho tvůrci chtěli dát najevo, že IFRS neupravuje účtování (postupy), ale výkaznictví (výstupy).

Samo o sobě toto nařízení by nebylo problematické, pokud by jiný zákon nevyžadoval, že „pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů“. Proto není možné, aby české účetní předpisy a IFRS na sebe občas nenarazily.

Občas se proto může stát, že při úspoře času se zvolí postup, který je sice konzistentní s ČÚS, ale od požadavků IFRS má daleko (např. účtování výnosů na základě Incoterms místo převodu rizik a výhod či kontroly). Dále může nastat situace, kdy například statutární auditoři zvyklí na české předpisy trvají na výkladu IFRS, který je náročnější než by musel být (např. se musí použít znalecký posudek tam, kde to podle IFRS není žádoucí).

Cílem semináře je proto, mimo jiné, ukázat, jak se má aplikovat IFRS, a to vždy bez vlivu českých účetních předpisů a naopak.

Druhý cíl semináře je praktičtější. Na rozdíl od českých předpisů, IFRS účetní postupy neupravuje. Proto je nutno požadavek zákona, že se IFRS „použije pro účtování“, interpretovat tak, aby byl splnitelný. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je vytvořit vlastní účetní postup, který by vedl k výsledku, který je podle IFRS akceptovatelný. Protože vymýšlení takovýchto postupů dokáže být časově náročné, je vhodnější si ukázat názorné příklady. Podkladové materiály k tomuto semináři jich proto obsahují stovky. Samozřejmě, takové množství příkladů není možné za tři dny probrat. Sami posluchači proto mohou v reálném čase rozhodnout, které by pro ně byly přínosné.

Přestože IASB není zdaleka tak činorodý jako FASB, IASB také vydává nová pravidla poměrně často. Pokud se jedná jen o dílčí úpravu, jako nedávné změny k IFRS 9 či 40 nebo IFRIC 22, seminář se jim věnuje v kontextu dané problematiky. Pokud se jedná nové standardy, například IFRS 15 (výnosy), či IFRS 16 (leasing), těm se seminář věnuje samostatně.

PŘEDNÁŠÍ:

Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.)

PROGRAM:

 1. den:
 • úvod do problematiky,
 • zaúčtování, ocenění a vykazování,
 • prvky účetnictví a účetní zásady,
 • reálná hodnota,
 • peníze a krátkodobé investice,
 • pohledávky a smluvní majetek. 
 1. den:
 • zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy,
 • uznávání výnosů (základy),
 • časové rozlišení,
 • hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.
 1. den:
 • nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
 • leasing,
 • závazky,
 • vlastní kapitál,
 • výsledovka: ASC 606, služby,
 • volitelná témata (například impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

 

POZNÁMKA: Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.